Privacy

Privacyverklaring:

BOFiP vzw hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wij gebruiken cookies:

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.  

BOFiP vzw is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

 

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens:

BOFiP vzw verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

  • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.

  • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

  • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal BOFiP vzw onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/recitificatie/wissen van uw persoonsgegevens:

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van BOFiP vzw uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer BOFiP vzw uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal BOFiP vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@bofip.be.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld.

 

 

Gebruikte cookies

Cookie-instellingen

Essentiële cookies

Noodzakelijke cookies

Cookienaam Standaard vervaltijd Omschrijving
SSESS<ID> 1 maand Als u bent ingelogd op deze website, is een sessiecookie vereist om uw browser te identificeren en te verbinden met uw gebruikersaccount in de server-backend van deze website.
cookiesjsr 100 dagen Bij uw eerste bezoek aan deze website is u toestemming gevraagd om gebruik te maken van verschillende diensten (ook die van derden) waarvoor gegevens in uw browser moeten worden opgeslagen (cookies, lokale opslag). Uw beslissingen over elke dienst (toestaan, weigeren) worden in deze cookie opgeslagen en worden bij elk bezoek aan deze website opnieuw gebruikt.

Analytische cookies

Videos

Cookie-instellingen